પહેલી તારીખ

પહેલી તારીખ

પહેલી તારીખ,
પગાર નો દિવસ,
સવારથી,
હૂં ખુબજ,
ખુશ છું,
અને,
ખુશ કેમ ના હોઉં?
મને ખબર છે,
આજે તો,
ઘરેથી ફોન આવશે જ….

તારીખઃ ૦૧/૦૧/૨૦૦૯
– દીપક પરમાર (”દીપ”)

Advertisements

તારા ગયા પછી, ખરેલા બે આંસુ

ચાર ૨સ્તા

કોઇ,
એકાદ,
રસ્તા ઉપર,
છોડીને ગઇ હોત!,
તોય ઘણું,
પણ,
હવે હું,
કયાં જાઉં,
આ,
ચાર રસ્તા વચ્ચેથી ?

તારીખઃ ૨૨/૦૧/૨૦૦૯

*********************************************************************

આકાશ-ધરતી

વાત તો સાવ,
સાચી તારી,
તું- આકાશ,
હું-ધરતી,
પણ અલી,
જરા દુર,
નજરતો કરી હોત!,
આકાશ-ધરતી નું પણ,
મિલન થાયજ છે ને….

તારીખઃ ૨૨/૦૨/૨૦૦૯

દીપક પરમાર (”દીપ”)